Privacy Policy

Our privacy policy is currently only available in Hungarian.

Az általad megadott személyes adatokat kezeli:

heureka Kreatív Kft.
Headquarters: 1136 Budapest, Tátra utca 5/a ép. al. 2., Hungary
EU VAT number: 25855041-2-41
Company registration no: 01-09-292790

Nyilvántartásba bejegyz? bíróság: F?városi Törvényszék Cégbírósága – a továbbiakban: Adatkezel?.

Kérjük, figyelmesen olvasd el jelen adatkezelési tájékoztatónkat (a továbbiakban: Tájékoztató), melyben személyes adataid kezelését érint? gyakorlatunkat ismertetjük az Általános Adatvédelmi Rendelet (a GDPR, azaz az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendelete) szerint. Ez a Tájékoztató az Adatkezel? szolgáltatásait fogyasztóként igénybe vev? személyekre (Te) vonatkozik. Bemutatja, hogy az Adatkezel? hogyan gy?jti, használja fel és osztja meg bizonyos esetekben harmadik felekkel a Te személyes adataidat, továbbá információval szolgál a Te adatkezeléssel összefügg? ?érintetti? jogaidról.

Az Adatkezel? (Impressum) elkötelezett e honlapot felkeres? egyének személyes adatainak és magánéletének védelme iránt. Jelen tájékoztató és nyilatkozat mindenekel?tt az ügyfelek és hírlevél-feliratkozók személyes adatainak interneten keresztül történ? bizalmas kezelésér?l és védelmér?l szól, mindazonáltal ide tartoznak az oldal látogatói is. Összefoglaljuk, hogy a tulajdonos milyen Rád vonatkozó adatokat hogyan gy?jthet és használhat fel, illetve milyen módon használhatják fel. Az adatok illetéktelen személyek részére nem kerülnek átadásra és ezen tájékoztatóban meghatározott formában kerülnek felhasználásra.

A szerz?désekben egyedi esetekben az adatkezelés célja módosulhat, mely az adott szerz?désben rögzített feltételekkel történik.

A tájékoztató fontos információt nyújt Neked személyes adataid védelmér?l és ehhez f?z?d? jogaidról. Ha a felhasználó nem fogadja el ezen feltételeket, jogában áll a honlap használatát felfüggeszteni és személyes adat megadása nélkül a böngészést befejezni.

ADATKEZEL? FELEL?SSÉGE ÉS ELÉRHET?SÉGE

1.1 ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Jelen Tájékoztatóban ismertetett adatkezelések tekintetében heureka Kreatív Kft. az adatkezel? (a továbbiakban: Adatkezel?).

Adatvédelmi eljárásainkat érint? észrevétel, kérdés vagy panasz esetén az alábbi elérhet?ségeken vagyunk elérhet?ek: heureka Kreatív Kft, 1136 Budapest, Tátra utca 5/a ép. al. 2. vagy írj a hello@heureka-kreativ.hu e-mail címre.

Adatkezel?Felel?sségi körök
Heureka Kreatív Kft.
1136 Budapest, Tátra utca 5/a ép. al. 2., Hungary
Összes tevékenység

Választásodnak megfelel?en Te a személyes adataid megadása nélkül is jogosult vagy hozzáférni weboldalainkhoz, viszont a böngészéshez elengedhetetlen a süti – cookie szabályzat elfogadása, hírlevél-feliratkozás esetén pedig az adatkezelési tájékoztató jóváhagyása. Személyes adat az összes információ, amely közvetett vagy közvetlen módon, azonosító szám szerint vagy az ehhez tartozó adatok alapján azonosítható természetes személyre vonatkozik. Abban az esetben, hogyha az oldal Tulajdonosa a személyes adataidat gy?jti, az adatgy?jtés átlátható és bizalmas adatkezeléssel történik.

A személyes adataid olyan információk, melyek segítségével a személyed beazonosítható, például: vezetéknév, utónév, telefonszám, postacím, e-mail cím. A személyes adataidat önkéntesen megadott módon, a tulajdonos az oldalon történ? böngészéskor gy?jti, megjelölve minden esetben a cél eléréséhez szükségszer?en megadandó adatokat. Ha nem kívánod megadni ezen adatokat, akkor nem férhetsz hozzá a honlap egyes funkcióihoz, szolgáltatásaihoz. Az opcionálisan megadandó adatok gy?jtése a felhasználói igények megismerését, a honlap és szolgáltatások fejlesztését szolgálja.

A Tulajdonos minden intézkedést megtesz, hogy az általa kezelt személyes adatok pontosak, naprakészek legyenek.

AZ ALÁBBI SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE TÖRTÉNIK:

 • Cégnév és kapcsolattartó neve (vezeték és keresztnév)
 • Székhely címe
 • Adószám
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Weboldal URL címe
 • Weboldallal felmerül? problémák
 • Rendszer információk (IP-cím, rendszer verzió, felbontás, statisztika a honlapon megtekintett oldalakról, böngészési szokások, viselkedési mintázat)

ADATKEZELÉS ID?TARTAMA:

 • Direkt marketing célú hozzájárulások tekintetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig
 • Vásárlások adatai tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 év

ADATTOVÁBBÍTÁS FELTÉTELEI

Az Adatkezel? az általa kezelt adatokat – a szükséges mértékben – továbbíthatja a következ? területeken tevékenyked?, általa kijelölt személyek, valamint társaságok részére:

 • Adatfeldolgozás
 • Jogi képviselet
 • Jogviták kezelésére jogszabály alapján jogosult szervek
 • Könyvelés
 • Követeléskezelés
 • Marketing
 • Számlázás
 • Teljesítéshez igénybe vett alvállalkozók

ADATFELDOLGOZÁST VÉGZ? VAGY ADATKEZELÉST ÉRINT? CÉGEK, SZEMÉLYEK

A tulajdonos, heureka Kreatív Kft. végzi az adatok kezelését. A tulajdonoson kívül más cégek is részt vesznek a szerz?déses ügyfelek adatainak kezelésében, tárolásában.

MELY CÉGEK KAPCSOLÓDNAK AZ ADATKEZELÉSHEZ?

A Tulajdonos tevékenysége során az adatkezelésben érintett cégek:

ADATTULAJDONOSI JOGOK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Amennyiben nem szeretnéd személyes adataid kereskedelmi ajánlatok közlésére történ? felhasználását, jogod van mindezt indoklás nélkül megtiltani. Törlési kérelmedet írásban szükséges megküldeni az Adatkezel? részére, e-mailben vagy postai levél formájában, az Impresszumban megjelölt elérhet?ségekre.

KISKORÚAK ÉS KORLÁTOZOTTAN CSELEKV?KÉPES SZEMÉLYES ADATAINAK VÉDELME

heureka Kreatív Kft. internetes weboldala, valamint megjelenéseinek tartalma többnyire nem 13 év alatti kiskorúak részére szól. Nem kezelünk és nem gy?jtünk 13 év alatti gyermekekr?l személyes adatokat igazolható szül?i vagy gondvisel?i hozzájárulás nélkül. Szülei vagy gondvisel?i kérhetik a gyermekre vonatkozó adatok kiadását, törlését. Ha az Adatkezel? számára az adatkezelés, adatfeldolgozás folyamán válik nyilvánvalóvá az életkor, abban az esetben a szül?i hozzájárulás beszerzése céljából az adatok felhasználhatók.

Törvényes képvisel? hozzájárulása szükséges cselekv?képtelen és korlátozottan cselekv?képes kiskorú személy nyilatkozatához, kivéve a mindennapi életben tömegesen el?forduló regisztrációt célzó és különösebb megfontolást nem igényl? szolgáltatásrészeket.

COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE

Cookie nyilatkozatban olvashatsz b?vebben a sütik (cookie-k) kezelésér?l.

FOGALMAK

 • Adatfeldolgozó: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezel? nevében személyes adatokat kezel
 • Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely m?velet vagy m?veletek összessége, például: gy?jtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás, megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés, egyéb módon történ? hozzáférhet?vé tétel, összehangolás, összekapcsolás, korlátozás, törlés, megsemmisítés
 • Adattovábbítás: az Adatkezel? által kezelt személyes adatok harmadik személyek számára történ? hozzáférhet?vé tétele
 • Adatvédelmi incidens: a biztonság sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi
 • ÁSZF: a weboldalon közzétett, az Adatkezel? termék- és szolgáltatás-értékesítési szabályait rögzít? Általános Szerz?dési Feltételek
 • Azonosítható természetes személy: természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, valamely azonosító, például: név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító, fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényez? alapján azonosítható
 • Címzett: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e
 • Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét, megfelel? tájékoztatáson alapuló, egyértelm? kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a meger?sítést félreérthetetlenül kifejez? cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az ?t érint? személyes adatok kezeléséhez
 • Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy
 • Felhasználók: az Adatkezel? által üzemeltetett, https://heureka-kreativ.hu weboldalon és az ott meghatározott egyéb címeken elérhet? weboldalak látogatói
 • Harmadik fél: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezel?vel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezel? vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak
 • Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., telefon: 06-1 391-1400, fax: 06-1 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: naih.hu)
 • Partner/Ügyfél: természetes személy, aki az Adatkezel?vel nem weboldalon köt szerz?dést termék értékesítésére vagy szolgáltatás nyújtására
 • Regisztráció: a weboldal felhasználó személyes adatainak rögzítése, mellyel felhasználói fiókot hoz létre
 • Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ
 • Szolgáltatás: az Adatkezel? által Ügyfelei, Partnerei és Felhasználói részére a weboldalon vagy egyéb módon nyújtott, az ÁSZF-ben részletezett termékértékesítési és egyéb szolgáltatások
 • Weboldal: az Adatkezel? által üzemeltetett, heureka Kreatív Kft. és az ott meghatározott egyéb címeken elérhet? weboldalai
 • Easter Egg: “Videójátékokban vagy DVD/Blu-ray filmekben ?easter eggnek? ? magyarul húsvéti tojásnak ? hívják az apró, szándékosan elrejtett és nehezen megtalálható, gyakran mulatságos egyedi részleteket és tartalmakat.” (forrás)